Välkommen till Kvinna Skaraborg

Kvinna Skaraborg är en ideell politiskt och religiöst obunden förening för jämställdhet. Vi vänder oss till dig som är intresserad av utveckling, din egen såväl som samhällets.

Omval av ordförande på årsmöte

Ann-Katrin Jönsson fick förnyat förtroende som ordförande i Kvinna Skaraborg 2018. Det beslutade årsmötet som hölls den 19 mars.
Även flera i den tidigare styrelsen valdes om, men det blev också några nyval.

I verksamhetsberättelsen för 2017 framkom det att Kvinna Skaraborg hade 38 medlemmar under året.
Under våren lade styrelsen mycket energi på att sätta sig in i projektet Självklart, som riktades mot unga kvinnor, och där en förstudie gjorts under 2016, finansierad av Västra Götalandsregionen. Styrelsen kom fram till att unga flickor inte var den primära målgruppen för Kvinna Skaraborg. Detta tillsammans med det faktum att den arvoderade projektledaren inte längre var med i styrelsen, ledde till att styrelsen beslutade att inte gå vidare med Självklart.
Vid ett processinriktat arbetsmöte bearbetade styrelsen frågan om Kvinna Skaraborgs uppdrag, dess nuläge och önskade läge.
Vi formulerade Kvinna Skaraborgs mission med ett enda ord: Jämställdhet
Detta vill vi uppnå genom att:
−Vara med och påverka Skaraborg att bli mer jämställt
−Väcka uppmärksamhet i jämställdhetsfrågor
−Inspirera till att ta jämställdhetsfrågor i vardagen, hemma, i fikarummet, arbetssituationen
−Våga säga ifrån vid ojämställdhet
−Vara ett forum för att öka kunskaper om jämställdhet

Under året genomfördes ett antal medlemsaktiviteter. I augusti arrangerades ett möte på Lassagården i Skövde med tema kvinnor i konsten, och under hösten arrangerades föreläsningar på temat jämställdhet i går, i dag och i morgon.

Efter förslag från valberedningen lade styrelsen fram förslag om stadgeändring gällande §7 Styrelsen, gällande antalet ledamöter. Förslaget innebär att minst nio ledamöter i styrelsen varav en ordförande ändras till minst sex ledamöter varav en ordförande. Samtidigt föreslogs strykning av meningen Länsstyrelsen utser en ledamot eftersom det förfarandet inte längre används.
Angående styrelsens beslutsförhet föreslogs den nya lydelsen: Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Giltigt beslut fattas om minst tre styrelseledamöter är ense därom.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, och noterade att stadgeändringen enligt stadgarna måste beslutas vid ytterligare en stämma innan den kan genomföras.

Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till 250 kronor (150 kronor för dem som är under 26 år).


Följande styrelse valdes vid årsmötet:

Ordförande:                Ann-Katrin Jönsson , Skövde, omval 1 år
Styrelseledamöter:       Marie Lindberg, Hjo, omval 1 år
                                  Margareta Hillerström, Skövde, omval 2 år
                                  Anna Johansson, Skövde, nyval 1 år
                                  Therese Landelius, nyval 2 år.
                                  Anna Nyberg valdes 2017 på två år och sitter därmed kvar ett år.

Årsmötet beslutade hålla tre platser i styrelsen vakanta i väntan på att den nya stadgelydelsen om antalet ledamöter ska träda i kraft.

Till revisorer valdes Helena Dahlström samt Håkan Johansson. Till ersättare valdes Susanne Larsson.

Till valberedning omvaldes Anja Praesto, Monica Green samt Ida Ekeroth.
Monica Green valdes till sammankallande.


Susanne Larsson från Falköping höll i ordförandeklubban och ledde årsmötet på ett effektivt sätt.
I samband med årsmötets avslutning avtackades avgående revisorerna Linnea Hultmark och Michael Kihlström, samt avgående styrelseledamöterna Gisela Stell, Jonna Nyberg och Merlina Poljak-Käll. Även Carina Sjövill lämnar styrelsen men hon var inte närvarande vid mötet.